top of page
AdobeStock_277443677_long.jpg

Våre leveranser

Topp
Arbeidsprosesser

Arbeidsprosesser:

God drift sikres gjennom klart definerte arbeidsprosesser med konkrete oppgaver, klare mål og tydelige ansvarsforhold.

PXO arbeider med organisering, gjennomføring og kontroll av arbeidsoppgaver som utgangspunkt for å forbedre og forenkle arbeidsprosesser. Det lykkes best i dialog med oppdragsgivers ledelse og utførende driftspersonell, slik at planer møter overordnede mål og blir praktisk gjennomførbare i felt:

 • Driftsfilosofier og -strategier

 • Gjennomføringsplaner

 • Organisasjonsplaner

 • Bemanningsplaner

 • Beredskapsplaner

kompetansesikring

Kompetansesikring:

Stadig strengere krav fra myndigheter, kunder, leverandører og eiere til kunnskaper og erfaring krever systematisk og målrettet kompetanseutvikling av driftspersonell og andre medarbeidere gjennom hele yrkeslivet.

PXO sikrer at gjeldende kompetansekrav ivaretas og følges opp gjennom ulike tiltak:

 • Systematisering av konkrete kompetansekrav

 • Utvikling av modellbaserte interaktive styringsverktøy (portalløsninger)

 • Harmonisering av stillingsbeskrivelser

 • Utvikling av opplæringsplaner

 • Utvikling og gjennomføring av kurs og praktisk opplæring (inkl. On the Job Training - OJT)

PXO øker forståelsen for sikkerhetsbarrierer og deres funksjoner som bidrag til å oppnå høy effektivitet og sikkerhet i drift.

Simulatorbasert

Simulatorbasert opplæring:

Opplæring, analyse og rådgivning gir større utbytte ved bruk av prosessimulatorer.

Bruk av et "nær-realistisk" simulert arbeidsmiljø forsterker utbyttet og gir bedre helhetsforståelse og operativ trygghet for drift av produksjonsanlegg. Dagligdagse situasjoner i kontrollrommet (SKR) kan gjenskapes med støtte fra prosessimulatorer for å vurdere og optimalisere arbeidsprosesser og tiltak for å redusere faren for driftsproblemer, effektivitetstap og svekket sikkerhet på produksjonsanlegg.

Under vanlig drift på anlegg kan kompetanse tapes ved at arbeidet blir rutinepreget og har for få utfordringer. Gjennom kontrollromsbasert opplæring og øving ved bruk av simulatorer kan kritiske hendelser simuleres, løsninger øves inn og kunnskap holdes ved like.

Styrende

Styrende dokumentasjon:

Strenge krav fra myndigheter, eiere og driftspersonell krever at styrende dokumentasjon og med støttedokumentasjon for oppstart og drift, inkludert vedlikehold og ombygginger, må være i orden fra oppstart av nye anlegg og holdes oppdatert gjennom hele driftsperioden.

PXO bearbeider og utvikler slik dokumentasjon for alle prosjektfaser av prosjekter fra konseptstudier og prosjektering til oppstart og drift basert på feltoperatørens underlagsmateriale kombinert med PXOs erfaringer og kunnskaper.

Typiske dokumenter er:

 • Filosofier og strategier for driftsforberedelser og drift

 • Tekniske beskrivelser av utstyr, systemer og hele anlegg

 • Driftsprosedyrer for alle driftsfaser

Gjennom utarbeidelse av driftsdokumentasjon, med systematisering, forenkling, re-formatering, oversetting (engelsk/norsk) og justeringer, ivaretas relevante krav. fra myndigheter og eiere.

PXO gjennomgår også eksisterende dokumentasjon og tilpasser til nye krav. Det kan være spesielt viktig for samordning og standardisering etter overtakelse av operatøransvar for nye produksjonsfelt og anlegg.

Kontrollrom

Kontrollromsløsninger (SKR):

Arbeidsbelastning i kontrollrom må alltid vurderes nøye for å sikre effektiv forsvarlig og sikker drift. og tiltak for effektivisering av arbeidsprosesser, organisering og hjelpemidler må iverksettes ved behov.

Felttilknytninger og ombygginger, nye brønner, mer utstyr og strengere krav til styring og rapportering kan medføre stor arbeidsbelastning i kontrollrom. PXO foretar systematisk gjennomgang av arbeidsoppgaver og vurderer arbeidsbelastning i kontrollrommet og for operatørene enkeltvis ved bruk av ulike teknikker og arbeidsmøter med driftspersonell og foreslår arbeidsreduserende tiltak. Slik styrkes effektivitet og sikkerhet for både personell og anlegg.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring (BMS):

Effektiv og sikker drift stiller betydelige krav til kontrollsystemene, hvor integrasjon mellom mennesker og utstyr er avgjørende.

PXO utvikler driftsløsninger med topologier og systematikk som grunnlag for kontrollsystemer for hele virksomheten, en felt/anleggsenhet, produksjonsutstyr eller et spesifikt teknisk system for å administrere produksjonsfelt/anlegg og anlegg. Løsningene er laget i samsvar med anerkjente leverandørløsninger for sømløs integrasjon.

Endringsledelse

Endringsledelse:

Planlagte og ikke planlagte endringer skjer hele tiden. For å lykkes med endringer kreves klare mål, gjennomføringsplaner og engasjement.

Organisasjoner er sosiale systemer som består av mennesker, hvor enkeltindivider og grupper skal samvirke mot felles mål. Det krever stadige endringer ettersom forhold endrer seg, som kan styres gjennom en rekke grep om bl.a. følgende elementer:

 • Mål og gjennomføringsstrategier

 • Oppgaver og teknologi

 • Organisasjonsstruktur

 • Organisasjonskultur

 • Organisasjonsdemografi

 • Kommunikasjon, beslutninger og læring

 • Ytre påvirkninger inkl. myndighetskrav

PXO har egne arbeidsmodeller for løsninger.

Personellassistanse

Personellassistanse:

Ressursbehov vil alltid variere i prosjekt- og driftsorganisasjoner. Derfor er og fleksibilitet er ofte ønsket for å ivareta krevende periodevise situasjoner.

PXO bistår med driftsteknisk personell for oppdrag både offshore og på land. Slikt personell vil normalt inngå i oppdragsgivers egne arbeidsgrupper og etterlever de rammer og krav som gjelder der - og styres normalt av oppdragsgiver.

 • Kontrollromsoperatører

 • Feltoperatører

 • Simulatorinstruktører

 • Disiplinpersonell for prosjekter og drift

 • Driftsrådgivere

For prosjekter som ennå befinner seg i prosjekteringsfasen, benyttes tilgjengelig informasjon fra prosjekteringen som underlag for arbeidet. Det vil typisk være prosjekteringsunderlaget (Design Basis) støttet av annen informasjon, som plantegninger (GA-er), prosesskjemaer (PFD og P&ID) samt F&G- og C&E-skjemaer.

For prosjekter som allerede er i drift benyttes samme dokumentasjon med tillegg av annen relevant driftsdokumentasjon og nye felterfaringer.

For begge typer prosjekter er samarbeid med ansvarlig teknisk og ledelsespersonell avgjørende for gode resultater.

bottom of page